Všeobecné obchodní podmínky 

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále též jen jako "VOP") upravují smluvní vztahy vyplývající z poskytování služeb uzavřené mezi fyzickou osobou Markétou Hájkovou, IČ: 01590138, jakožto poskytovatelem masážních služeb (dále jen jako "provozovatel") na straně jedné a uživatelem uvedených služeb nabízených a poskytovaných provozovatelem (dále jen jako "zákazník") na straně druhé.
 2. Předmětem smluvních vztahů o poskytování služeb je závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi masážní, rekondiční a regenerační služby (dále jen jako "služba" či "služby") a závazek zákazníka za služby uhradit sjednanou cenu.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na webové adrese www.harmonickemasaze.cz (dále jen jako "doména provozovatele") a další s tím související právní vztahy mezi smluvními stranami.
 4. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.
 5. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Prostory provozovatele

 1. Provozovatel poskytuje služby výhradně ve své provozovně (dále jen jako "prostor provozovatele"), s přesnou adresou, která je uvedena na doméně provozovatele.
 2. Vstupem do prostor provozovatele vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele. Pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek 

Objednávka služeb

 1. Zákazník provádí objednání služeb učiněním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit těmito způsoby: telefonicky na telefonním čísle nebo emailem na emailovou adresu uvedenou na doméně provozovatele uvedeným na doméně provozovatele, kdy zákazník vždy uvede zejména své jméno a příjmení, telefonní číslo a popř. též termín výkonu služby. 
 2. Učiněním objednávky zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Provozovatel neprodleně po obdržení telefonické nebo emailové objednávky zákazníkovi potvrdí prostřednictvím telefonátu či emailu přijetí objednávky, a to na ústně či na zákazníkem uvedenou emailovou adresu. V potvrzení objednávky bude především uveden termín výkonu objednané služby a cena za výkon služby.
 4. Smlouva o poskytování služeb mezi provozovatelem a zákazníkem se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání potvrzení o přijetí objednávky, jež je provozovatelem odesláno zákazníkovi prostřednictvím sms, a to na telefonní číslo zákazníka nebo emailem, a to na emailovou adresu zákazníka.
 5. Provozovatel je vždy oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (např. emailem či telefonicky). V případě nutné součinnosti zákazníka pro vytvoření podmínek pro poskytnutí služby, je provozovatel oprávněn dohodnout se zákazníkem podrobnosti výkonu služby.
 6. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (např. náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
 7. Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu výkonu služby dostavit, informuje o tom předem telefonicky či emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením výkonu služby. Za termín výkonu služby se považuje sjednaný den a hodina výkonu služby. Později zákazníkem učiněné vyrozumění provozovatele se považuje za absenci zákazníka a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 8. Dostaví-li se zákazník nejpozději do 15-ti minut po dohodnutém termínu výkonu služby, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Dostaví-li se zákazník se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec, považuje se služba za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 9. Provozovatel může odmítnout výkon služby, zejména pokud zákazník: znemožní výkon služby svými zdravotními potížemi či zdravotní stavem, ve kterém nelze výkon služby provést, se na výkon služby dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek, se vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem, který je v rozporu s morálními zásadami společnosti nebo se dostaví k výkonu služby se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec.
 10. Za podmínek uvedených v čl. 3.9. VOP může provozovatel rovněž výkon služby ukončit před uplynutím sjednané doby výkonu služby.

 11. V případě odmítnutí výkonu služby dle čl. 3.9. VOP nebo jejího předčasného ukončení dle čl. 5.10. VOP se služba považuje za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Cena služeb a platební podmínky

 1. Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na doméně provozovatele nebo v tištěné podobě v prostorách provozovatele.
 2. Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději po skončení samotného výkonu služby, a to těmito způsoby: v hotovosti v prostorách provozovatele k rukám pověřeného zaměstnance provozovatele, provozovatel nepřijímá platební karty nebo odečtením ceny služby z předplaceného balíčku zákazníka.
 3. V případě, že si smluvní strany dohodnou navýšení rozsahu služby (čas trvání služby, další služby apod.), bude toto navýšení rozsahu služeb zákazníkem uhrazeno společně po plnění tohoto navýšení služeb.

Poukaz na služby

 1. Zákazník může využít služby provozovatele prostřednictvím poukazu na poskytnutí služeb, v kterém je uvedena peněžní hodnota opravňující k využití služby nebo uvedeno oprávnění zákazníka využít určitou službu v poukazu uvedenou (dále společně jen jako "poukaz na služby"), a to za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 2. Poukaz na službu není omezen na osobu zákazníka.
 3. Zákazník není povinen čerpat poukaz na služby jednorázově. V případě vyčerpání hodnoty poukazu na služby je zákazník povinen poukaz na služby odevzdat v prostorách provozovatele k rukám provozovatele.
 4. Poukaz za služby lze zakoupit v prostorách provozovatele. Pro zakoupení poukazu na služby se použije čl. 4.3. těchto VOP. Hodnotu poukazu na služby nelze směnit za hotovost. Převyšuje-li cena vybrané služby hodnotu poukazu na služby, lze ji doplatit v hotovosti v prostorách provozovatele.
 5. Zákazník je povinen vyčerpat poukaz na služby nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho vystavení. Po uplynutí uvedené doby hodnota poukazu na služby propadá a provozovatel není povinen zákazníkovi poskytnout služby prostřednictvím takového poukazu na služby.
 6. Za účelem poskytnutí služby plynoucí z poukazu na služby je zákazník povinen spojit se s provozovatelem nejpozději 14 dní před uplynutím lhůty uvedené v čl. 5.5. těchto VOP.
 7. Poukaz na služby je vystavován jako potvrzení o zaplacení zálohy služby. Proto případné poškození nebo ztráta poukazu na služby nejsou důvodem ke zrušení jeho platnosti a provozovatel je povinen vystavit duplikát poukazu, a to pouze za po předložení dokladu o zakoupení dárkového poukazu zákazníkem.

Zdravotní indispozice zákazníka

 1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě zdravotních potíží konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.
 2. Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí apod.
 3. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí.

Reklamace služeb

 1. Provozovatel je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. Nesplní-li provozovatel své povinnosti o poskytování služeb řádně a včas, je zákazník služby povinen vady poskytnuté služby u provozovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin ode dne poskytnutí služby.
 3. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

Ostatní ujednání

 1. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Provozovatel prohlašuje, že splnil svou oznamovací povinnost dle uvedeného zákona. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Učiněním objednávky dle čl. 3.1. těchto VOP zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že všechny hovory na tel. čísla uvedená na doméně provozovatele mohou být nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a případně potvrzení objednávky zákazníka s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s příslušným pracovníkem provozovatele.
 3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící doménu provozovatele jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící doménu provozovatele.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 6.1.2017. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. Platné znění těchto všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v prostorách provozovatele a je zveřejněno na doméně provozovatele.